Kontakt

Zaštita maloljetnika u sukobu sa zakonom

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih kategorija sa kojima Centar radi su djeca i mladi sa problemima u ponašanju i djeca i mladi u sukobu sa zakonom (učinioci kaznenih i prekršajnih djela).

Postupanje Centra u ovim predmetima može biti:

  • po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (policija, tužilaštvo, sudovi, škole, zdravstvene ustanove i dr.)
  • po zahtjevu roditelja koji je zbog određenih poteškoća kod djeteta zatraže pomoć Centra
  • po prijavama osoba iz porodice ili socijalnog okruženja, pa čak i na temelju anonimnih prijava sa dostupnim podacima
  • po službenoj dužnosti