Kontakt

Zakonska regulativa

LISTA ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA

ZAKONI
1. Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02, 50/10,87/07)
2. Zakon o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 37/12 i 90/16)
3. Porodični zakon (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 54/02, 41/08 i 63/14)
4. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službeni glasnik RS“ broj102/12, 108/13 i 82/15)
5. Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima („Službeni glasnik RS“ broj
6. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
7. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“ broj
8. Krivični zakon („Službeni glasnik RS“ broj 64/17)
9. Zakon o dječijoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 4/02)
10. Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ broj
11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanjue i zapošljavanju invalida-prečišćen tekst („Službeni glasnik RS 54/09)
12. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 97/16)
13. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj39/14)
14. Zakon o vanparničnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 36/09)
15. Zakon o slobodi pristupa informacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/01)
16. Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06 i 76/11)
17. Zakon o ličnom imenu(“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 27/93 i 15/00)
18. Zakon o matičnim knjigama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 111/09)
19. Zakon o praznicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 43/07)
20. Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 70/06)
21. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 120/08)
22. Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik RS“ broj 60/15)
23. Zakon o doprinosima („Službeni glasnik RS“ broj 116/12)
24. Zakon o trezoru („Službeni glasnik RS“ broj 16/05)
25. Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 4/97,1/99,9/99,27,00,32/00,19/01 i 47/04)
26. Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odreženim odnosima („Službeni list SFRJ“, broj 43/82 i 72/82) i „Službeni list Republike BiH“, broj 2/92,13/94)
27. Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12)

PODZAKONSKI AKTI
PRAVILNICI
1. Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalog stanja korisnika („Službeni glasnik RS“ broj 116/12)
2. Pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju („Službeni glasnik RS“ broj 117/12)
3. Pravilni o uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“ broj 90/17)
4. Pravilnik o učešću u troškovima izdržavanja, smještaja u ustanovu i zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu („Službeni glasnik RS“ broj 88/13)
5. Pravilnik o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje („Službeni glasnik RS“ broj 2/14)
6. Pravilnik o načinu i mjestu sprovođenja zaštitne mjere obezbjeđenje zaštitet žrtve nasilja u porodici („Službeni glasnik RS“ broj 97/06)
7. Pravilnik o načinu i mjestu sporovođenja zaštitne mjere obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola i opojnih droga ( „Službeni glasnik RS“ broj 97/06)
8. Pravilnik o načinu i mjestu sporovođenja zaštitne mjere obaveznog psihosocijlanog tretmana („Službeni glasnik RS“ broj 97/06)
9. Pravilnik o sadržaju evidencije i izvještaja o nasilju u porodici
10. Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć i njegu u kući („Službeni glasnik RS“ broj 2/14)
11. Pravilnik o hraniteljstvu („Službeni glasnik RS“ broj 27/14)
12. Pravilnik o vršenju stručnog nadzora („Službeni glasnik RS“ broj 15/15)
13. Pravilnik o polaganju stručnog ispita („Službeni glasnik RS“ broj 14/17)
14. Pravilnik o evidenciji u socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 113/16)
15. Pravilnik o ostvarivanju prava iz dječije zaštite („SLužbeni glasnik RS“ broj 80/05)
16. Pravilnika o uslovima čuvanja dokumentarne građe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/10)
17. Pravilnik o načinu i postupku ostavaraivanja prava zaposlenog roditelja da radi sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju („Službeni glasnik RS“ broj 14/03)
18. Opšti protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece („Službeni glasnik RS“ broj 104/13)
19. Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece („Službeni glasnik RS“ broj 82/13)
20. Strategija za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske

UPUTSTVA

1. Uputstvo o vođenju evidencije i dokumenatacije o licima stavljenim pod starateljstvo („Službeni glasnik RS“ broj 27/04)
2. Uputstvo o postupku usvajanja djece („Službeni lgsnik RS“ broj 27/04)
3. Uputstvo o vođenju evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci („Službeni glasnik RS“ broj 27/04)
4. Uputstvo o vođenju evidencije o izdržavanju djece i roditelja („Službeni glasnik RS“ broj 27/04)
5. Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslvoanja republičkih organa uprae („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31,09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 i 25/11)
6. Uputstvo o načinu isplate sredstava jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 108/08, 11/09, 74/10 i 86/10)
7. Uputstvo o blagajničkom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 20/07)
8. Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za trezorsko poslovanje budžeskih korisnika („Službeni glasnik RS“ broj 126/11)

UREDBE

1. Uredba o kancelarijskom psolovanju republičkih organa uprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/04 i 13/07)
2. Uredba o nakandama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 73/10)
3. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem („Službeni glasnik RS“, broj 86/12)

ODLUKE

1. Odluka o gradskim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik grada Doboj“, broj 1/13)