Kontakt

PROMOCIJA HRANITELJSTVA

Centar za socijalni rad Doboj, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i UNICEF-om, pokrenuo kampanju afirmacije i angažovanja novih hraniteljskih porodica, a sve u cilju unapređenja zaštite djece bez roditeljskog staranja.

Hraniteljstvo obezbjeđuje odrastanje u porodičnom okruženju onoj djeci koja nisu u mogućnosti odrastati u vlastitoj porodici. Dijete može biti zbrinuto samo u onoj porodici koja pruža dovoljno garancija da će dijete pravilno njegovati i obezbijediti njegov optimalan rast i razvoj. Hraniteljska porodica treba biti prvenstveno potpuna porodica , ali u nekim slučajevima i jednoroditeljska porodica. Da bi se djetetu osiguralo adekvatno zbrinjavanje, potrebno je da hraniteljska porodica ima sređene porodične, materijalne, stambene i druge prilike, kao i da je zdravstveno sposobna.

Naša iskustva govore o tome da još uvijek nemamo dovoljno porodica koje bi mogle prihvatiti djecu na smještaj iako imamo veliku potrebu za takvim porodicama.

Nadamo se da ćemo promocijom hraniteljstva i upoznavanjem javnosti sa problemom smještaja djece bez roditeljskog staranja povećati broj porodica zainteresovanih za prihvat djece bez roditeljskog staranja.

Zainteresovani građani za hraniteljstvo o svim detaljnim informacijama mogu se obratiti Centru za socijalni rad Doboj.

Zimovanje djece

U okviru projekta saradnje Grada Celje i Grada Doboj – Kabineta gradonačelnika , koji organizuje Grad Celje, Grad Doboj i Centar za socijalni rad Doboj, obezbjeđen je odlazak djece iz socijalno ugroženih porodica, korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djece iz višečlanih porodica područja grada Doboja na petodnevno zimovanje u Sloveniju. U proteklom periodu tim Centra za socijalni rad za realizaciju ovog projekta uradio je sve pripreme za odlazak djece a na posljednjem sastanku roditelje i djecu upoznati su sa uslovima putovanja, smještaja i drugim značajnim informacijama  za boravak djece na zimovanju .Ove godine djeca su boravila u odmaralištu Celjska Koča kod Celja,  u hotelu koji  odgovara potrebama projekta.  Projekat je veoma značajan jer omogućuje  djeci iz socijalno ugroženih kategorija boravak na planini, gdje im se uz mnogobrojne aktivnosti razvijaju socijalne kompetencije, empatija, tolerancija i uvažavanje različitosti. Projekat finansira  Grad Celje, Grad Doboj, uz participaciju Centra za socijalni rad u troškovima prevoza i za potrebe džeparca.

Socijalizacija djece u Republici Srpskoj 2018. godine

U okviru projekta „Socijalizacija djece u Republici Srpskoj“, koji organizuje JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, Centar za socijalni rad Doboj obezbjeđen je  odlazak djece iz socijalno ugroženih porodica, korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djece iz višečlanih porodica i djece sa smetnjama u razvoju sa područja grada Doboja na ljetovanje u Crnu Goru. Iz Doboja je otputovalo 34 djece, 2 roditelja-pratioca te 3 vaspitača, djeca će boraviti u Bečićima od 07.-16.08.2018. godine U proteklom periodu tim Centra za socijalni rad za realizaciju ovog projekta uradio je sve pripreme za odlazak djece a na posljednjem sastanku roditelje i djecu upoznali su sa uslovima putovanja, smještaja i drugim značajnim informacija  za boravak djece na moru .

I ove godine djeca će boraviti u odmaralištu Bečići na Crnogorskom primorju,  u hotelu koji je namjenski građen za potrebe projekta.  Projekat je veoma značajan jer omogućuje  djeci iz socijalno ugroženih kategorija boravak na moru, gdje im se uz mnogobrojne aktivnosti razvijaju socijalne kompetencije, empatija, tolerancija i uvažavanje različitosti.

Projekat finansira  JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, uz participaciju Centra za socijalni rad i Gradske uprave Doboj  u troškovima prevoza i za potrebe džeparca. Djecu su na ljetovanje ispratili predstavnik Gradske uprave Doboj Miloš Bukejlović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić sa pomoćnikom Brankom Sladojević.

Obilježavanje Međunarodnog dana porodice u Centru za socijalni rad Doboj

Dana 14.05.2018. godine povodom Međunarodnog dana porodice, održan je sastanak Centra za socijalni rad Doboj sa hraniteljskim porodicama  ove lokalne zajednice. Ovaj Centar obilježava ujedno i desetu godišnjicu otkada su se prvi hranitelji odvažili da prihvate ovu odgovornu ulogu i zbrinu djecu u svojim porodicama.

Pored uručene skromne novčane podrške, sa hraniteljskim porodicama razgovaralo se o trenutnom stanju i mogućnostima da se uslovi u kojima ove porodice žive unaprijede. Dobojski Centar spreman je podržati inicijative koje se tiču adekvatnijih zakonskih rješenja kojim bi se predvidjela veća finansijska izdvajanja za ovu populaciju kao i druge mjere koje bi pozitivno uticale na kvalitet života hraniteqskih porodica, a samim tim i djece.

U proteklom periodu na sastancima sa resornim Ministarstvom razmatran je plan promocije hraniteljstva sa konkretnim koracima, kao i metodologija distribucije promotivnih materijala.

Centar za socijalni rad Doboj najavljuje buduće aktivnosti o  širenju svijesti o značaju hraniteljskih porodica kao najboljeg oblika zbrinjavanja djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, te izbor i edukaciju budućih potencijalnih hranitelja. Ovom prilikom pozivamo sve zaintereso

vane građane, koji bi željeli da se bave pomenutim humanim i odgovornim pozivom da se za sve informacije obrate Centru za socijalni rad  Doboj.

Odlazak djece na odmor u Holandiju

Dana 21.12.2017. godine upriličen  je događaj povodom odlaska 18- oro djece sa područja grada Doboja u Holadiju na zimovanje  koje se organizuje u saradnji  nevladine organizacije Pax-Kinderhulp iz Holadije, Centra za socijalni rad Doboj i Grada Doboj.

Kinderhulp je organizacija koja više godina djeluje u Holandiji i u saradnji sa Fondacijom Hastor realizuje projekte kroz koje pomažu djeci Bosne i Hercegovine. Naime, u sklopu projekta koji se realizuje svake  godine, a od prošle godine ostvarena je intezivnija saradnja sa Centrom za socijalni rad Doboj  djeca slabijeg imovinskog stanja iz BiH imaju mogućnost da tri sedmice provedu na odmoru u Holandiji.  Djeca su smještena kod porodica koje se potrude da djeca svoje vrijeme u Holandiji provedu kroz igru, zabavu i mnoge ostale zanimljive aktivnosti,

U okviru realizacije Projekata socijalizacije koja se sprovodi  preko Centra za socijalni rad od 2004. godine, pod pokroviteljstvom Saveza sidikata Republike Srpske,  Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i italijanskog humanitarnog udruženja „Luciano Lama“ sa Sicilije, dana 20.12.2017. godine na Siciliju je iz Doboja otputovalo petoro djece.

Dva puta godišnje, na ljetnjem i zimskom raspustu, organizuje se odlazak djece iz našeg grada u Italiju, gdje imaju priliku da se druže sa svojim vršnjacima, nauče strani jezik, obilaze kulturno-istorijske znamenitosti, prisustvuju sportskim i kulturnim događajima.

Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci

Predstavnik Centra za socijalni rad Doboj učestvovao je u edukaciji profesionalaca na temu ”Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci“ koju je kroz implementaciju projekta „Razvoj smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ realizovano Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS. Edukacija koja je održana na Vlašiću u periodu od 30. novembra do 01. decembra 2017. godine obuhvatala je upoznavanje sa osnovnim pojmovima nasilja, te ukazivanje na neophodnost saradnje svih institucija iz vladinog i nevladinog sektora uključenih u prevenciju nasilja nad djecom. Kroz dvodnevno frontalno predavanje, dskusije i studije slučaja predavači, prof.dr. Ivana Zečević, prof.dr. Elmedin Muratbegović i mr.sci. Eneid Hasanović upoznali su učesnike edukacije sa  fenomenologijom nasilja na internetu, sistemom ranog prepoznavanja nasilja nad djecom u digialnom okruženju, te mapiranjem/analizom i istraživanjem  stanja u oblasti nasilja nad djecom. Edukativni dio predavanja zavšen je kroz grupni rad i studije slučaja u cilju ostavrivanja certifikata o učešću u ovoj edukaciji.

Promocija realizacije projekta

Dana 01.12.2017. godine u prostorijama Centra za socijalni rad Doboj upriličena je promocija projekta renoviranja dvije prostorije za rad psihologa i opremanje didaktičkim materijalom za rad sa djecom od strane „World Vision“ BiH nevladine organizacije u našem Centru. Prostorije su krajem prošlog mjeseca renovirane a ovim projektom će se stvoriti uslovi za nove i kvalitetnije usluge u ovoj ustanovi.

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih kategorija sa kojima se radi u Centru za socijalni rad su djeca i mladi.

Djeca i maloljetnici kao direktni ili indirektni korisnici usluga Centra prolaze kroz buran i stresan period (često se osjećaju neshvaćeno i neprihvaćeno od roditelja ili okruženja, uplašeni su novonastalom situacijom, vrlo često su svjedoci konfliktnih i nasilnih situacija među roditeljima,  zabrinuti  su zbog prolaska kroz sudske postupke i provođenje vaspitnih mjera i sl). Adaptacijom dvije prostorije u kojima rade stručni radnici obezbjeđena je preko projektne aktivnosti od strane NVO Word Wision.

Adaptaciom je prvenstveno olakšan pristup i prilagođavanje na ustanovu djeci i omladini, ali je i stručnim radnicima  omogućeno da bolje i posvećenije obavljaju svakodnevne profesionalne aktivnosti.

Ako jedan Centar i njegove poslovne aktivnosti posmatramo iz perspektive djece i omladine (kao korisnika usluga) adaptacija prostorija kroz veselije boje, osvježen i prilagođen namještaj, klimatizovane prostorije, didaktičke igračke i bolju tehničku opremljenost omugućava da se uspostavi stimulativnije, sigurnije i podržavajuće okruženje, lakša prilagođavanje i smanjenje dodatne izloženosti stresu u prvom kontaktu sa ustanovom. Kroz adaptirane prostorije stvorena je toplija atmosfera, osjećaj povjerenja za vrijeme boravka, procjene i savjetodavnog rada, a didatktičkim materijalom omogućava se  djeci i omladini da metodama koje su za njih predviđene i prilagođene iskažu svoje potrebe i interese.

Ako adaptaciju prostorija posmatramo sa  stanovišta profesionalnog rada i usluga koje se pružaju u Centru može se istaći da kvalitetniji uslovi rada dovede do toga da rad bude produktivniji i konstruktivniji, da se poslovi stučnih radnika obavljaju u kraćem vremenskom periodu  čime se  ostavljanje više vremena i prostora da se posveti radu sa strankama (djecom i omladinom). Bolja tehnička opremljenost, uslovne prostorije i prijatno okruženje omogućava uvođenje novih  usluga i aktivnosti koje će u narednom periodu pružati Centar za socijalni rad.

Ako uzmemo u obzir da ostvarivanje ciljeva socijalne zaštite, a prvenstveno zaštite i interesa djece i maloljetnika zavisi od društvenih mogućnosti i sredstava, odnosno od toga kojim kapacitetima i resursima raspolažu nadležne službe, u ovom slučaju Centar za socijalni rad, kao i od motivisanosti i profesionalnog pristupa stručnih radnika da u  svom radi sa korisnikom iskoriste vlastite profesionalne kapacitete, bolji uslovi rada proizašli adaptacijom prostorija Centra dovešće da se umnogome  olakšaju i jednim dijelom i ostvare navedeni ciljevi.