Kontakt

Postupanje prema djeci i mladima

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta postupanje Centra započinje pozivom djeteta i roditelja na razgovor. U toku prvog razgovora stručni radnici Centra prikupljaju osnovne informacije o djetetu, njegovim problemima i poteškoćama, procjenjuju se potrebe djeteta i porodice, obavljaju terenske posjete porodici i na temelju navedenog preduzimaju daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta.

Mjere koje će Centar preduzeti prema njima zavise od težine utvrđenog problema, uzrasta djeteta, dostignutog nivoa emociocionalnog i socijalnog razvoja, osobina, navika i interesa djeteta/mlade osobe, obrazovnog statusa, ali isto tako i od sredine u kojoj odrasta sa naglaskom na odnose u porodici i vaspitne kapacitete roditelja, uvažavajući i prijedloge za dijagnostičku obradu izvan Centra (saradnja sa drugim ustanovama ili službama). Svakom djetetu ili mladoj osobi pristupa se individualno i za svako dijete i njegovu porodicu izrađuje se pojedinačni program postupanja – plan tretmana.