Kontakt

Postupanje prema djeci i maloljetnicima počiniocima krivičnih i prekršajnih djela

U radu sa maloljetnicima koji su počinioci krivičnih ili prekršajnih djela osim Zakona o socijalnoj zaštiti i Porodičnog zakona primjenjuje se i Zakon o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (uz podzakonske akte/pravilnike) i Zakon o prekršajima RS.

Centar za socijalni rad povodom učinjenog krivičnog djela od strane maloljetnika Okružnom javnom tužilaštvu dostavlja Izvještaj stručnog tima sa zaključkom (mišljenjem) da li se postupak prema maloljetnom treba obustaviti, da li je potrebno predložiti neku od vaspitnih preporuka po čijem izvršenju se neće pokretati postupak na sudu ili se treba pokrenuti sudski postupak uz predlaganje vaspitne mjere koja se treba izreći maloljetnom.

U sudskom postupku prema maloljetnom se mogu izreći različite vaspitne mjere i posebne obaveze definisane Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Centar za socijalni rad zavisno od vrste vaspitne mjere koja je izrečena maloljetniku zadužen je za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje i/ili praćenje izvršavanja mjera, rad sa roditeljima ali i psihosocijalnu i drugu podršku nakon izvršenja mjera (postepenalna zaštita), kao i vođenje evidencije izrečenih vaspitnih mjera.

Kod počinjenog prekršaja od strane maloljetnika postupak je sličan, ali je broj mjera koje se mogu izreći manji, kraćeg trajanja i intenziteta.

Prema djeci do 14 godina, počiniocima krivičnih ili prekršajnih djela ne može se voditi sudski postupak.

Takođe Centar za socijalni rad bavi se prevencijom problema u ponašanju djece i omladine kroz saradnju sa drugim službama i ustanovama i uzima učešće u projektnim aktivnostima, a u cilju razvijanja svjesti o ovoj problematici.