Kontakt

Pomoć za opremu za novorođeno dijete

Pomoć za opremu novorođenog djeteta može ostvariti svaka majka pod uslovom da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske bez obzira na mjesto porođaja za svako novorođeno djete bez obzira na red rođenja i materijane uslove porodice u obliku novčanog davanja ili drugom obliku u skladu sa Zakonom .A oblik i način dodjele pomoći regulisano je aktom Upravnog odbora Javnog Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske koji je pribavio mišljenje Ministarstva.

Potrebna dokumentacija

  • fotokopija ličnih karata za oba roditelja;
  • izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče (i ostalu djecu ukoliko se dokazuje red rođenja djece);
  • kopija kartice sa brojem tekućeg računa porodilje (ukoliko želi da isplata ide na tekući račun).