Kontakt

Odlazak djece na odmor u Holandiju

Dana 21.12.2017. godine upriličen  je događaj povodom odlaska 18- oro djece sa područja grada Doboja u Holadiju na zimovanje  koje se organizuje u saradnji  nevladine organizacije Pax-Kinderhulp iz Holadije, Centra za socijalni rad Doboj i Grada Doboj.

Kinderhulp je organizacija koja više godina djeluje u Holandiji i u saradnji sa Fondacijom Hastor realizuje projekte kroz koje pomažu djeci Bosne i Hercegovine. Naime, u sklopu projekta koji se realizuje svake  godine, a od prošle godine ostvarena je intezivnija saradnja sa Centrom za socijalni rad Doboj  djeca slabijeg imovinskog stanja iz BiH imaju mogućnost da tri sedmice provedu na odmoru u Holandiji.  Djeca su smještena kod porodica koje se potrude da djeca svoje vrijeme u Holandiji provedu kroz igru, zabavu i mnoge ostale zanimljive aktivnosti,

U okviru realizacije Projekata socijalizacije koja se sprovodi  preko Centra za socijalni rad od 2004. godine, pod pokroviteljstvom Saveza sidikata Republike Srpske,  Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i italijanskog humanitarnog udruženja „Luciano Lama“ sa Sicilije, dana 20.12.2017. godine na Siciliju je iz Doboja otputovalo petoro djece.

Dva puta godišnje, na ljetnjem i zimskom raspustu, organizuje se odlazak djece iz našeg grada u Italiju, gdje imaju priliku da se druže sa svojim vršnjacima, nauče strani jezik, obilaze kulturno-istorijske znamenitosti, prisustvuju sportskim i kulturnim događajima.

Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci

Predstavnik Centra za socijalni rad Doboj učestvovao je u edukaciji profesionalaca na temu ”Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci“ koju je kroz implementaciju projekta „Razvoj smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ realizovano Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS. Edukacija koja je održana na Vlašiću u periodu od 30. novembra do 01. decembra 2017. godine obuhvatala je upoznavanje sa osnovnim pojmovima nasilja, te ukazivanje na neophodnost saradnje svih institucija iz vladinog i nevladinog sektora uključenih u prevenciju nasilja nad djecom. Kroz dvodnevno frontalno predavanje, dskusije i studije slučaja predavači, prof.dr. Ivana Zečević, prof.dr. Elmedin Muratbegović i mr.sci. Eneid Hasanović upoznali su učesnike edukacije sa  fenomenologijom nasilja na internetu, sistemom ranog prepoznavanja nasilja nad djecom u digialnom okruženju, te mapiranjem/analizom i istraživanjem  stanja u oblasti nasilja nad djecom. Edukativni dio predavanja zavšen je kroz grupni rad i studije slučaja u cilju ostavrivanja certifikata o učešću u ovoj edukaciji.

Promocija realizacije projekta

Dana 01.12.2017. godine u prostorijama Centra za socijalni rad Doboj upriličena je promocija projekta renoviranja dvije prostorije za rad psihologa i opremanje didaktičkim materijalom za rad sa djecom od strane „World Vision“ BiH nevladine organizacije u našem Centru. Prostorije su krajem prošlog mjeseca renovirane a ovim projektom će se stvoriti uslovi za nove i kvalitetnije usluge u ovoj ustanovi.

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih kategorija sa kojima se radi u Centru za socijalni rad su djeca i mladi.

Djeca i maloljetnici kao direktni ili indirektni korisnici usluga Centra prolaze kroz buran i stresan period (često se osjećaju neshvaćeno i neprihvaćeno od roditelja ili okruženja, uplašeni su novonastalom situacijom, vrlo često su svjedoci konfliktnih i nasilnih situacija među roditeljima,  zabrinuti  su zbog prolaska kroz sudske postupke i provođenje vaspitnih mjera i sl). Adaptacijom dvije prostorije u kojima rade stručni radnici obezbjeđena je preko projektne aktivnosti od strane NVO Word Wision.

Adaptaciom je prvenstveno olakšan pristup i prilagođavanje na ustanovu djeci i omladini, ali je i stručnim radnicima  omogućeno da bolje i posvećenije obavljaju svakodnevne profesionalne aktivnosti.

Ako jedan Centar i njegove poslovne aktivnosti posmatramo iz perspektive djece i omladine (kao korisnika usluga) adaptacija prostorija kroz veselije boje, osvježen i prilagođen namještaj, klimatizovane prostorije, didaktičke igračke i bolju tehničku opremljenost omugućava da se uspostavi stimulativnije, sigurnije i podržavajuće okruženje, lakša prilagođavanje i smanjenje dodatne izloženosti stresu u prvom kontaktu sa ustanovom. Kroz adaptirane prostorije stvorena je toplija atmosfera, osjećaj povjerenja za vrijeme boravka, procjene i savjetodavnog rada, a didatktičkim materijalom omogućava se  djeci i omladini da metodama koje su za njih predviđene i prilagođene iskažu svoje potrebe i interese.

Ako adaptaciju prostorija posmatramo sa  stanovišta profesionalnog rada i usluga koje se pružaju u Centru može se istaći da kvalitetniji uslovi rada dovede do toga da rad bude produktivniji i konstruktivniji, da se poslovi stučnih radnika obavljaju u kraćem vremenskom periodu  čime se  ostavljanje više vremena i prostora da se posveti radu sa strankama (djecom i omladinom). Bolja tehnička opremljenost, uslovne prostorije i prijatno okruženje omogućava uvođenje novih  usluga i aktivnosti koje će u narednom periodu pružati Centar za socijalni rad.

Ako uzmemo u obzir da ostvarivanje ciljeva socijalne zaštite, a prvenstveno zaštite i interesa djece i maloljetnika zavisi od društvenih mogućnosti i sredstava, odnosno od toga kojim kapacitetima i resursima raspolažu nadležne službe, u ovom slučaju Centar za socijalni rad, kao i od motivisanosti i profesionalnog pristupa stručnih radnika da u  svom radi sa korisnikom iskoriste vlastite profesionalne kapacitete, bolji uslovi rada proizašli adaptacijom prostorija Centra dovešće da se umnogome  olakšaju i jednim dijelom i ostvare navedeni ciljevi.

 

Konkretni prijedlozi za unaprjeđenje prakse sa okruglog stola „Saradnja Centra za socijalni rad Doboj sa školama“

Dana 27. 4. 2017. godine u organizaciji Centra za socijalni rad održan je okrugli sto pod nazivom “Saradnja Centra za socijalni rad Doboj sa školama”.

Okrugli sto koji je za cilj imao da kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu ukaže na potencijale i mogućnosti unaprjeđenja saradnje između svih partnerskih institucija u predmetima vršnjačkog nasilja i radu Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, ispunio je očekivanja organizatora i ostalih sudionika. Unaprjeđenje saradnje i komunikacije svih uključenih institucija može imati direktan uticaj na kvalitet života građana i zbog toga je održavanje sastanka sa ovakvim sadržajem ocijenjeno potrebnim a konkretne preporuke koje su iz ovog susreta proizašle pronaći će svoje mjesto u praksi.

Centar za socijalni rad Doboj kroz ovu i sve buduće aktivnosti namjerava da unaprijedi rad i efikasnost institucija čije su nadležnosti u međusobnoj sprezi kada je riječ o predmetima vršnjačkog nasilja i radu Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Dogovorene su aktivnosti koje će institucije preduzimati u pravcu efikasnijeg povezivanja, a praksa će u narednom periodu biti unaprijeđena izradom uputstava za kreiranje jednoobraznog opservacionog nalaza čija će primjena bitno uticati na kvalitet i efikasnost kompletnog protokola u navedenim područjima rada.

Stručni tim Centra za socijalni rad Doboj će kreirati uputstva koja će staviti na raspolaganje svim zainteresovanim institucijama.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici iz 11 škola sa područja grada Doboja, zamjenik Ombudsmena za djecu, Zlatoljub Mišić, psiholog iz Centra za mentalno zdravlje, Lara Vidović i predstavnici Centra za socijalni rad Doboj.