Kontakt

Naknada plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva

Obračun i isplatu naknade vrši poslodavac, a Javni fond dječije zaštite vrši refundaciju isplaćene naknade. Javni fond refundira platu za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva majke kojoj pripada naknada plate u visini prosječne neto plate utvrđene Zakonom o radu a nemože biti veća od neto osnovice plate na koju su plaćeni doprinosi u posljednjih 12 mjeseca prije otpočinjanja porodiljskog odsustva.
Javni Fond za dječiju zaštitu potvrđuje pravo poslodavca na refundaciju i vrši regundaciju isplaćene neto plate za zadnjih 11. mjeseci za prvo i drugo djete, a za blizance i svako naredno zadnjih 17 mjeseci.
Pravo na refundaciju isplaćene naknade plate nema poslodavac koji u skladu sa Zakonom nije uplaćivao doprinose za dječiju zaštitu za sve zaposlene radnike u posljednjih godinu dana prije otpočinjanja korištenja porodiljskog odsustva kao i za vrijeme njegovog korištenja
Potrebna dokumentacija

  • Za poslodavca rješenje o upisu u sudski registar, JIB obrazac, obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta  po djelatnostima, uredno popunjen „Obrazac NP-1“,„Obrazac NP-2“;
  • pojedinačne dokaze o visini plate porodilje za period od 12 mjeseci prije otpočinjanja porodiljskog odsustva – pismeni obračun plate za svaku isplatu, u skladu sa članom 126. stav 3. Zakona o radu i „Obrasce br.1002“ Poreske uprave (MOP-ovi);
  • pojedinačne dokaze o visini isplaćene naknade neto plate porodilje za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva – pismeni obračun plate za svaku izvršenu isplatu, u skladu sa članom 126. stav 3. Zakona oradu i „Obrasce br.1002“ Poreske uprave (MOP-ovi);
  • rješenje o priznatom pravu na korišćenje porodiljskog odsustva i doznake ljekara sa odgovarajućom šifrom „trudnoća i porođaj“;
  • kopija prijave o osiguranju porodilje („Obrazac PD 3100“) i ugovora o radu;
  • „rekapitulacije obračuna i uplate poreza i doprinosa naplate i druga primanja“ za pojedinačne mjesece za sve zaposlene radnike, u posljednjih godinu dana prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva porodilje;
  • Izvodi poslovne banke o uredno plaćenim doprinosima i isplaćenim platama za sve zaposene radnike,
  • i druga dokumentacija po potrebi, na zahtjev prvostepenog organa.