Kontakt

Dodatak na djecu

Dodatak na djecu ostvaruje se u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o dječijoj zaštiti i Pravilnikom o ostvarivanju prava iz dječije zaštite .

Zahtijev za ostvarenje prava se podnosi Centru za socijalni rad po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva na propisanom obrascu.

Takođe djeca za koju je nadležani organ donio akt o razvrstavanju zbog ometenosti u razvoju, a kao i djeca poginulih boraca, civilnih žrtava rata i ratnih vojnih i drugih invalida I i II kategorije djeca bez roditeljskog staranja i djeca čija porodica ostvaruje pravo na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti s tim da se ovo pravo ostvaruje nezavisno od materijalnih uslova porodice.

Pravo na dječiji dosatak se priznaje na period od godinu dana.U zavisnosti od dostavljene dokumentacije za produženje prava potrebno da korisnik 30 dana prije isteka priznatog prava obnovi dokumentaciju.

Pravo na dodatak na djecu se priznaje od prvog dana u sledećem mjesecu u odnosu na mjesec u kome se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava.

Sva djeca koja su sa smetnjama u razvoju, imaju nalaz i mišljenje o procjeni komisije ili rješenje a nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite imaju pravo na dodatak na djecu do 19 godina, a izuzetno i poslije navršenih 19 godina života sve dok je obuhvaćeno vaspitno-obrazovnim programom.

Cenzusi za ostvarivanje prava:

 a) Pravo na dodatak na djecu za drugo dijete u porodici, sa početkom trajanja od 01.01.2017.godine može se ostvariti ako:

-ukupan mjesečni prihod po članu porodice, ostvaren šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva ne prelazi iznos od 81,oo KM, a katastarski prihod po članu porodice ne prelazi iznos od 1,9o KM, što je 3% od mjesečnog katastarskog prihoda na teritoriji Republike Srpske, uvećanog za 100% po osnovu revalorizacije;

-porodica ne ostvaruje druge prihode, a katastarski prihod po članu porodice ne prelazi iznos od 6,3o KM, što je 10% od mjesečnog katastarskog prihoda na teritoriji Republike Srpske, uvećanog za 100% po osnovu revalorizacije;

-kataloška vrijednost procijenjene pokretne imovine ne prelazi vrijednost od 5.000,oo KM.

b) Pravo na dodatak na djecu za treće dijete u porodici može se ostvariti od 01.01.2017. godine, ako ukupan mjesečni prihod po članu porodice, ostvaren šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva ne prelazi iznos od 85,oo KM, a katastarski prihod po članu porodice ne prelazi iznos od 1,9oKM, odnosno 6,3o KM, ukoliko porodica ne ostvaruje druge prihode i ako kataloška vrijednost procijenjene pokretne imovine ne prelazi vrijednost od 5.000,ooKM.

v) dodatak na djecu za četvrto dijete u porodici može se ostvariti od 01.01.2017. godine, ako ukupan mjesečni prihod po članu porodice, ostvaren šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva ne prelazi iznos od 93,oo KM, a katastarski prihod po članu porodice ne prelazi iznos od 1,9o KM, odnosno 6,3o KM ukoliko porodica ne ostvaruje druge prihode i ako kataloška vrijednost procijenjene pokretne imovine ne prelazi vrijednost od 5,000,oo KM.

1. Nominalni iznosi za:

-dodatak na djecu za drugo i četvrto dijete – 35,oo KM;
-dodatak na djecu za treće dijete – 70,oo KM;
-dodatak na djecu za kategorije djece za koje je nadležni organ donio akt o razvrstavanju, zbog ometenosti u razvoju, nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite, koja su bez roditeljskog staranja i djecu čija porodica ostvaruje pravo na novčanu pomoć, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i druge kategorije djece koje ostvaruju ovo pravo, na osnovu akta nadležnog organa Fonda i mišljenja nadležnog ministarstva) – 90,oo KM.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 • dokaz o nezaposlenosti (potvrda ili uvjerenje nadležnog organa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz);
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu;
 • izvod iz matične knjige umrlih (za umrle supružnike i djecu);
 • fotokopija ličnih karata oba supružnika i ostalih punoljetnih lica kao i fotokopije ličnih karata  za punoljetnu djecu  bez obzira da li su u domaćinstvu ili nisu;
 • dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove koji žive u zajedničkom domaćinstvu (lična primanja za poslednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva);
 • uvjerenje o katastarskom prihodu iz prethodne godine;
 • potvrdu o kataloškoj vrijednosti pokretne imovine izdatu od osiguravajuće kuće (kopiju saobraćajne dozvole za vozilo, radnu mašinu..);
 • uvjerenje Poreske uprave o ukupno prijavljenim prihodima koji podliježu oporezivanju;
 • uvjerenje o redovnom pohađanju škole za djecu školskog uzrasta;
 • nalaz i mišljenje ili rješenje o razvrstavanju lica ometenih u psiho-fizičkom razvoju;
 • rješenje o starateljstvu odnosno usvojenju;
 • drugi dokazi o spornim činjenicama (npr: izjava i sl.).

 

Navedena dokumentacija nije neophodna za djecu koja su ometena u razvoju, a nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite, djecu bez roditeljskog staranja i djecu čija porodica ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, za navedene kategorije je potrebna kućna lista i dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.