Kontakt

Zdravstvena zaštita

Korisnik novčane pomoći, smještaja i dodatka za pomoć i njegu drugog  koji ne može ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu ostvaruje zdravstveno osiguranje iz budžetskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje jednog od gore navedenog prava.

 

Potrebna dokumentacija

  • zahtjev za ostvarivanje prava,
  • fotokopija rješenja ovog Centra o navedenom pravu,
  • lična karta lica za koje /koje podnosi zahtjev (na uvid službenom licu),
  • izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
  • dokaz o materijalnom i radnom statusu za sve članove domaćinstva i
  • druga dokumentacija koja može poslužiti službenom licu kao dokaz u upravnom postupku

 

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

 

Prava iz socijalne zaštite može ostvariti lice pod uslovima da:

  1. a) ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj traži ostvarivanje prava, osim za lica koja su se našla u posebnim okolnostima ovog zakona i strani državljani koji legalno borave u Republici,
  2. b) predviđeno pravo ne ostvaruju u drugim sistemima socijalne sigurnosti i
  3. v) se zbog materijalnog, socijalnog ili psihosocijalnog stanja nađe u stanju socijalne potrebe.