Kontakt

Pomoć u kući

Pomoć i njega u kući

Pravo na pomoć i njegu u kući obezbjeđuje se starijem iznemoglom licu, teško oboljelom licu i drugom licu koje nije u stanju da se brine o sebi.

Pomoć i njega u kući licima obezbjeđuje se iz budžetskih sredstava ako:

  1. a) lice nema mogućnosti da pomoć i njegu u kući obezbijedi vlastitim sredstvima i sredstvima srodnika koji ima obavezu izdržavanja u skladu sa zakonom,
  2. b) lice nije zaključilo ugovor o doživotnom izdržavanju,
  3. v) lice nije ugovorom o darovanju otuđilo imovinu i
  4. g) ukupni prihodi korisnika po svim osnovima ne prelaze iznos od 50% osnovice.

Potrebna dokumentacija:

  • zahtjev za ostvarivanje prava,
  • fotokopija lične karte,
  • dokaz o materijalnom statusu,
  • medicinska dokumentacija,
  • uvjerenje o posjedu i
  • druga dokumentacija koja može poslužiti službenom licu kao dokaz u upravnom postupku

Pomoć i njega u kući obuhvata obavljanje kućnih poslova, održavanje lične higijene, nabavku hrane i organizovanje ishrane i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pomoć i njegu u kući može pružati ustanova socijalne zaštite, udruženje građana, vjerska zajednica i drugo pravno lice koja ispunjava uslove za realizaciju ovog prava.

Ministar donosi pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć i njegu u kući.

Pravilnikom se propisuju vrste usluga, bliži uslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, kao i učešće korisnika i njegovog srodnika obaveznog na izdržavanje u troškovima pomoći i njege u kući.