Kontakt

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, čulnih poremećaja, izraženih promjena u zdravstvenom stanju neophodna stalna pomoć i njega drugog lica, pod uslovom da ovo pravo ne može ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite ili su smješteni u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Pravo može se ostvariti kao trajno ili privremeno pravo.

Pravo mogu ostvariti lica koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mišljenja stručnih komisija:

 1. a) za djecu do 18 godina – komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 2. b) za punoljetna lica – komisija za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.

Visina dodatka za pomoć i njegu drugog lica obračunava se u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:

 1. a) 20% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba i koje nije u mogućnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i
 2. b) 10% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za ostvarivanje prava,
 • fotokopija Uvjerenja o prebivalištu/boravištu ne starije od 60 dana-CIPS,
 • fotokopija Izvoda iz MKR (rodni list),
 • lična karta lica za koje /koje podnosi zahtjev (na uvid službenom licu),
 • dokaz o materijalnom i radnom statusu
 • fotokopija Izvještaja porodičnog doktora
 • fotokopija Nalaza i mišljenja doktora specijaliste (ne stariji od mjesec dana), te raniji nalazi i otpusna pisma radi uvida u tok liječenja i
 • druga dokumentacija koja može poslužiti službenom licu kao dokaz u upravnom postupku