Kontakt

Prava

U postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o socijalnoj zaštiti Republike Srpske primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim
zakonom nije drugačije određeno. Centar za socijalni rad rješava u prvom stepenu prava utvrđena ovim zakonom. Za rješavanje o pravu na socijalnu zaštitu nadležan je
centar za socijalni rad na čijem području se nalazi prebivalište lica o čijem se pravu rješava.

Svaka osoba koja smatra da joj pripada neko pravo iz oblasti socijalne zaštite takvo pravo može zatražiti i ostvariti pred nadležnim organima uprave ili institucijama i u zakonom propisanim postupcima.

                             Definisana prava prema Zakonu o socijalnoj zaštiti su:

  1. novčana pomoć,
  2. dodatak za pomoć i njegu drugog lica,
  3. podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
  4.  smještaj u ustanovu,
  5. zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,
  6. pomoć i njega u kući,
  7. dnevno zbrinjavanje,
  8. jednokratna novčana pomoć,
  9. savjetovanje.