Kontakt

Porodična zaštita

Porodična zaštita je regulisana odredbama Porodičnog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Zakona o socijalnoj zaštiti i drugih zakonskih i podzakonskih akata i to kroz sledeće postupke:

 • postupak mirenja bračnih supružnika kao obavezan dio brakorazvodnog postupka koji vode sudovi,
 • postupak uređenja odnosa roditelja i djece kojima se reguliše:
  1. prava i dužnosti roditelja i djece,
  2. vršenje roditeljskog prava i dužnosti,
  3. nadzor organa starateljstva,
  4. produženje roditeljskog prava (nakon punoljetstva),
  5. oduzimanje roditeljskog prava,
  6. prestanak roditeljskog prava,
  7. postupak utvrđivanja i osporavanja očinstva i materinstva,
  8. postupak usvojenja maloljetne djece – potpuno i nepotpuno usvojenje i prestanak usvojenja,
  9. poslovi starateljstva nad maloljetnim i punoljetnim licima, te starateljstva za posebne slučajeve (posebni staraoci),
  10. maloljetnički brakovi,
  11. postupak izdržavanja djece i roditelja i drugih srodnika,
  12. postupak smještaja djece i omladine u ustanove i hraniteljske i druge porodice,
  13. imovinski odnosi u porodici (zaštita imovinskih prava djeteta, podjela zajedničke imovine supružnika i dr.).

Svi poslovi iz porodične zaštite obavljaju se timski. Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da stručni radnici u Centru mogu biti radnici sledećih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog ( diplomirani specijalni edukator i rehabilitator), tako da sastav stručnog tima može da obuhvata navedene stručne profile. Postupak se odvija po Zakonu o opštem upravnom postupku, koji podrazumijeva; pozivanje, rad sa strankama, prikupljanje dokumentacije, donošenje rješenja i sl. Dobrim dijelom poslovi iz porodične zaštite izvršavaju se na terenu – posjetom porodici, saradnjom sa drugim organima i institucijama (MUP, Tužilaštvo,zdravstvene ustanove, škole, sudovi, MZ, preduzeća).

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa postupak zaštite od nasilja u porodici i sankcije za počinioca nasilja, kazne i subjekte zaštite. Svi subjekti su dužni obezbjediti hitno rješavanje predmeta.

Porast nasilja u porodici evidentan je i na području grada Doboj i to u značajnom broju. Nažalost, nasilje u porodici, smatra se još uvijek, kao privatna stvar, pa se vjerovatno mnogi slučajevi i ne evidentiraju, iako ovo nasilje predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava. Posljedice nasilja su mnogobrojne i kreću se od niskog samopoštovanja, napetosti, depresije, agresije, pokušaja samoubistva, ovisnosti, te slabog funkcionisanja na radnom mjestu, školi i dr.

Borba protiv nasilja obavljaće se u saradnji sa Sudom, Tužilaštvom, policijom, zdravstvenim ustanovama, školama i nevladinim sektorom tokom 24 sata.

Na područiju Grada Doboj formiran je Mobilni tim za pomoć žrtvama nasilja u porodici u 10-om mjesecu 2010. godine, te potpisan Protokol o postupanju svih gore navedenih subjekata u slučaju nasilja u porodici.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici dao je niz izmjena, a kojim se kvalitet usluga i zaštita same žrtve nasilja bitnije izmjenio i poboljšao. Navedeni zakon podrazumjeva takođe efikasniju i blagovremeniju podršku žrtvi nasilja i sankcionisanju počinioca nasilja, čime će u saradnji sa drugim subjektima zaštite Centar imati više aktivnosti na planu donošenja novih akata (memoranduma, protokola i sl.).

U cilju unapređivanja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske su potpisali Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.

U sklopu Centra 01.03.2013. godine otvoreno je Porodično savjetovalište. Pretpostavljamo da bi time bio smanjen broj podnosioca zahtjeva za pokušaj mirenja, a samim tim i razvoda braka kao i druge problematike vezane za porodičnu zaštitu.