Kontakt

Dječija zaštita

Važeči zakoni

Zakon o dječijoj zaštiti – prečišćen tekst („Sl. glasnik Republike Srpske broj 4/02“) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti („Sl. glasnik 17/08“) O pravima iz dječije zaštite u prvostepenom postupku odlučuje centar za socijalni rad ili nadležna služba prebivališta roditelja ili sjedišta poslodavca. Odluke provostepenih organa podliježu reviziji Javnog fonda dječije zaštite Republike Srpske, a isplatu takođe vrši Fond. Prava u dječijoj zaštiti koja uživaju invalidna djeca su:

Zakonom predviđena prava

  • Naknada plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva;
  • rad sa jednom polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege istaranja o djetetu sa psihifizičkim smetnjama u razvoju;
  • materinski dodatak;
  • dodatak na djecu;
  • pomoć za opremu novorođenčeta;
  • zadovoljavanje razvojnih potreba djece;
  • predškolsko vaspitanje i obrazovanje za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa smetnjama u razvoju i djecu na dužem bolničkom liječenju,
  • vaspitno-obrazovni programi pripremanja djece za školu.