Kontakt

Odlazak djece na odmor u Holandiju

Dana 21.12.2017. godine upriličen  je događaj povodom odlaska 18- oro djece sa područja grada Doboja u Holadiju na zimovanje  koje se organizuje u saradnji  nevladine organizacije Pax-Kinderhulp iz Holadije, Centra za socijalni rad Doboj i Grada Doboj.

Kinderhulp je organizacija koja više godina djeluje u Holandiji i u saradnji sa Fondacijom Hastor realizuje projekte kroz koje pomažu djeci Bosne i Hercegovine. Naime, u sklopu projekta koji se realizuje svake  godine, a od prošle godine ostvarena je intezivnija saradnja sa Centrom za socijalni rad Doboj  djeca slabijeg imovinskog stanja iz BiH imaju mogućnost da tri sedmice provedu na odmoru u Holandiji.  Djeca su smještena kod porodica koje se potrude da djeca svoje vrijeme u Holandiji provedu kroz igru, zabavu i mnoge ostale zanimljive aktivnosti,

U okviru realizacije Projekata socijalizacije koja se sprovodi  preko Centra za socijalni rad od 2004. godine, pod pokroviteljstvom Saveza sidikata Republike Srpske,  Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i italijanskog humanitarnog udruženja „Luciano Lama“ sa Sicilije, dana 20.12.2017. godine na Siciliju je iz Doboja otputovalo petoro djece.

Dva puta godišnje, na ljetnjem i zimskom raspustu, organizuje se odlazak djece iz našeg grada u Italiju, gdje imaju priliku da se druže sa svojim vršnjacima, nauče strani jezik, obilaze kulturno-istorijske znamenitosti, prisustvuju sportskim i kulturnim događajima.

Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci

Predstavnik Centra za socijalni rad Doboj učestvovao je u edukaciji profesionalaca na temu ”Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci“ koju je kroz implementaciju projekta „Razvoj smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ realizovano Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS. Edukacija koja je održana na Vlašiću u periodu od 30. novembra do 01. decembra 2017. godine obuhvatala je upoznavanje sa osnovnim pojmovima nasilja, te ukazivanje na neophodnost saradnje svih institucija iz vladinog i nevladinog sektora uključenih u prevenciju nasilja nad djecom. Kroz dvodnevno frontalno predavanje, dskusije i studije slučaja predavači, prof.dr. Ivana Zečević, prof.dr. Elmedin Muratbegović i mr.sci. Eneid Hasanović upoznali su učesnike edukacije sa  fenomenologijom nasilja na internetu, sistemom ranog prepoznavanja nasilja nad djecom u digialnom okruženju, te mapiranjem/analizom i istraživanjem  stanja u oblasti nasilja nad djecom. Edukativni dio predavanja zavšen je kroz grupni rad i studije slučaja u cilju ostavrivanja certifikata o učešću u ovoj edukaciji.

Promocija realizacije projekta

Dana 01.12.2017. godine u prostorijama Centra za socijalni rad Doboj upriličena je promocija projekta renoviranja dvije prostorije za rad psihologa i opremanje didaktičkim materijalom za rad sa djecom od strane „World Vision“ BiH nevladine organizacije u našem Centru. Prostorije su krajem prošlog mjeseca renovirane a ovim projektom će se stvoriti uslovi za nove i kvalitetnije usluge u ovoj ustanovi.

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih kategorija sa kojima se radi u Centru za socijalni rad su djeca i mladi.

Djeca i maloljetnici kao direktni ili indirektni korisnici usluga Centra prolaze kroz buran i stresan period (često se osjećaju neshvaćeno i neprihvaćeno od roditelja ili okruženja, uplašeni su novonastalom situacijom, vrlo često su svjedoci konfliktnih i nasilnih situacija među roditeljima,  zabrinuti  su zbog prolaska kroz sudske postupke i provođenje vaspitnih mjera i sl). Adaptacijom dvije prostorije u kojima rade stručni radnici obezbjeđena je preko projektne aktivnosti od strane NVO Word Wision.

Adaptaciom je prvenstveno olakšan pristup i prilagođavanje na ustanovu djeci i omladini, ali je i stručnim radnicima  omogućeno da bolje i posvećenije obavljaju svakodnevne profesionalne aktivnosti.

Ako jedan Centar i njegove poslovne aktivnosti posmatramo iz perspektive djece i omladine (kao korisnika usluga) adaptacija prostorija kroz veselije boje, osvježen i prilagođen namještaj, klimatizovane prostorije, didaktičke igračke i bolju tehničku opremljenost omugućava da se uspostavi stimulativnije, sigurnije i podržavajuće okruženje, lakša prilagođavanje i smanjenje dodatne izloženosti stresu u prvom kontaktu sa ustanovom. Kroz adaptirane prostorije stvorena je toplija atmosfera, osjećaj povjerenja za vrijeme boravka, procjene i savjetodavnog rada, a didatktičkim materijalom omogućava se  djeci i omladini da metodama koje su za njih predviđene i prilagođene iskažu svoje potrebe i interese.

Ako adaptaciju prostorija posmatramo sa  stanovišta profesionalnog rada i usluga koje se pružaju u Centru može se istaći da kvalitetniji uslovi rada dovede do toga da rad bude produktivniji i konstruktivniji, da se poslovi stučnih radnika obavljaju u kraćem vremenskom periodu  čime se  ostavljanje više vremena i prostora da se posveti radu sa strankama (djecom i omladinom). Bolja tehnička opremljenost, uslovne prostorije i prijatno okruženje omogućava uvođenje novih  usluga i aktivnosti koje će u narednom periodu pružati Centar za socijalni rad.

Ako uzmemo u obzir da ostvarivanje ciljeva socijalne zaštite, a prvenstveno zaštite i interesa djece i maloljetnika zavisi od društvenih mogućnosti i sredstava, odnosno od toga kojim kapacitetima i resursima raspolažu nadležne službe, u ovom slučaju Centar za socijalni rad, kao i od motivisanosti i profesionalnog pristupa stručnih radnika da u  svom radi sa korisnikom iskoriste vlastite profesionalne kapacitete, bolji uslovi rada proizašli adaptacijom prostorija Centra dovešće da se umnogome  olakšaju i jednim dijelom i ostvare navedeni ciljevi.