Kontakt

Konkretni prijedlozi za unaprjeđenje prakse sa okruglog stola „Saradnja Centra za socijalni rad Doboj sa školama“

Dana 27. 4. 2017. godine u organizaciji Centra za socijalni rad održan je okrugli sto pod nazivom “Saradnja Centra za socijalni rad Doboj sa školama”.

Okrugli sto koji je za cilj imao da kroz dijalog različitih učesnika u ovom procesu ukaže na potencijale i mogućnosti unaprjeđenja saradnje između svih partnerskih institucija u predmetima vršnjačkog nasilja i radu Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, ispunio je očekivanja organizatora i ostalih sudionika. Unaprjeđenje saradnje i komunikacije svih uključenih institucija može imati direktan uticaj na kvalitet života građana i zbog toga je održavanje sastanka sa ovakvim sadržajem ocijenjeno potrebnim a konkretne preporuke koje su iz ovog susreta proizašle pronaći će svoje mjesto u praksi.

Centar za socijalni rad Doboj kroz ovu i sve buduće aktivnosti namjerava da unaprijedi rad i efikasnost institucija čije su nadležnosti u međusobnoj sprezi kada je riječ o predmetima vršnjačkog nasilja i radu Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Dogovorene su aktivnosti koje će institucije preduzimati u pravcu efikasnijeg povezivanja, a praksa će u narednom periodu biti unaprijeđena izradom uputstava za kreiranje jednoobraznog opservacionog nalaza čija će primjena bitno uticati na kvalitet i efikasnost kompletnog protokola u navedenim područjima rada.

Stručni tim Centra za socijalni rad Doboj će kreirati uputstva koja će staviti na raspolaganje svim zainteresovanim institucijama.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici iz 11 škola sa područja grada Doboja, zamjenik Ombudsmena za djecu, Zlatoljub Mišić, psiholog iz Centra za mentalno zdravlje, Lara Vidović i predstavnici Centra za socijalni rad Doboj.